A A A

CZYSTE POWIETRZE - EDYCJA 2018

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że zaplanowano na dzień 13.04.2018 r. ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania „CZYSTE POWIETRZE POMORZA” DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI. edycja 2018

Wnioski będą mogły składać: wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące w budynkach wielorodzinnych a także poszczególni właściciele lokali, osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

1) Realizacja zadania obejmuje koszt modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą), z zastrzeżeniem pkt 2 lub, - podłączeniem do sieci ciepłowniczej
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
  1. Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą realizowane w mieście, za wyjątkiem montażu kotłów opalanych biomasą, spełniające wymogi opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (5 klasy) (Dz.U. poz. 1690).
  2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
  3. Wysokość dotacji z budżetu Gminy zostanie podana w zaproszeniu.
  4. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Fundusz), kwota dofinansowania może wynieść do 30 % kosztów kwalifikowanych Funduszu (z zastrzeżeniem S7 ust. 1 Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Pomorza" edycja 2018 ).
  5. Wszelkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej www.miastonowydwor.pl lub udzielane w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Wejhera 3 w pok. nr 12, tel. 55 625 77 82.

Wyłączenia finansowania:

Realizacja zadania nie obejmuje tych Wnioskodawców, którzy kontynuują rozpoczęte przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków przewiduje się: do 30 kwietnia 2018 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 czerwca 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane do 29 czerwca 2018 r. Pula środków przeznaczona z budżetu Gminy na realizację zadań proekologicznych wynosi 60.000,00 zł.

W oczekiwaniu na ogłoszenie naboru wniosków, proszę skorzystać z oferowanych informacji w celu maksymalnego skrócenia przygotowania wniosku.