A A A

KOMUNIKAT WYBORCZY

WYBORCO

W celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na 13 października 2019 roku zadbaj o to, aby móc zagłosować.

Osoby, nie posiadające zameldowania na pobyt stały lub zameldowane tylko wyłącznie na pobyt czasowy nie będą ujęci w spisie wyborców i tym samym nie będą mogły zagłosować.

Wpis do rejestru wyborców wymaga założenia wniosku. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego w terminie 5 dni od daty wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

Wpis do spisu wyborców następuje na wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2019 roku.

Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. ewidencji ludności Magdalena Gondek – tel. 55 625 77 97

Miejsce składania wniosków:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Warszawska 28A, pok. 1