A A A

KONKURS FILMOWY "WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ"

Regulamin

Konkursu Filmowego w ramach akcji „Wybieram trzeźwość”

S I.

ORGANIZATOR

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

CELE

Głównym celem konkursu jest:.

 upowszechnianie walorów zdrowego życia bez nałogów;  kształtowanie postaw prozdrowotnych;  edukacja dzieci i młodzieży w zakresie świadomego odmawiania picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków, przeciwstawiania się przemocy;  budzenie szacunku do siebie samego i otaczającego świata;  wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu;  zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych;  promocja młodych talentów.

TEMAT KONKURSU

Temat konkursu brzmi: „Dlaczego NIE?”

Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o pracę całej klasy.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do klas szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.
 2. Praca musi być efektem współpracy całej klasy.
 3. W tworzenie pracy konkursowej oprócz uczniów mogą być zaangażowani nauczyciele. Niedozwolona jest współpraca osób nie związanych z instytucją, która poprzez nauczyciela zgłasza film na konkurs. Współpraca takich osób przy tworzeniu pracy konkursowej będzie skutkować dyskwalifikacją pracy. W głównych rolach obsadzeni mogą być "łącznie osoby, które są uczniami szkól podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański.
 4. Ze względu na różnicę wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych, w jednym etapie:
  1. kategoria — klasy szkół podstawowych IV - VI;
  2. kategoria- klasy VII szkół podstawowych i II — III gimnazjów.

W każdej z powyższych kategorii najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami (wycieczki dla całych klas), przewiduje się także dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Organizatorzy dopuszczają możliwość nie przyznania »różnień.

PRACA KONKURSOWA

l. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video (o rozszerzeniu .wmv), którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.

Dodatkowo dołączają minimum dwa zdjęcia z planu filmowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 250-300 dpi, które mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów w materiałach promocyjnych konkursu (np. na plakacie).

Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić, dlaczego spożywanie bądź używanie środków psychoaktywnych jest szkodliwa i jakie mogą być tego skutki.

 1. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie konwencji i gatunku filmowym (np. horror, western, dokument, wywiad itp.) oraz technice (np. animacji).
 2. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: zawartość treści zgodnie z celami konkursu, pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Uczestnicy oświadczają, że są autorami zgłoszonej pracy oraz posiadają do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora).
 5. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

l. Kartę zgłoszeniową należy składać do 6 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim p. nr 4.

 1. Prace konkursowe należy składać do 30 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim p. nr 4.
 2. Pracę może zgłosić do konkursu vłącznie nauczyciel opiekujący się twórcami filmu (na karcie zgłoszenia vmagana jest również pieczęć dyrektora instytucji zgłaszającej pracę konkursową).
 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej publikowane. Przez publikację rozumiane jest publiczne prezentowanie pracy w gronie szerszym niż sami twórcy, zgłaszanie filmu do udziału w innych konkursach (przed podaniem oficjalnych wyników), zamieszczanie całości lub fragmentów pracy w Internecie.
 4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osob0"ch zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922). Przez przetwarzanie i udostępnianie rozumie się umieszczenie fragmentów lub całości filmów w mediach np. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdański ul. Ernesta Wejhera 3, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobovvych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922). Tym samym uczestnicy konkursu

nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.

 1. Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia).
 2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych uczestników zbierane są przez nauczyciela bądź instruktora zgłaszającego pracę na konkurs, który podpisuje i przesyła do organizatorów stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że wyżej wymienione zgody znajdują się w jego posiadaniu (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia o przesłanie przez nauczyciela/instruktora pisemnych zgód wszystkich uczestników uczestniczących w pracach nad przesłanym przez niego filmem.
 4. W karcie zgłoszenia powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział w pracach nad filmem konkursowym (z wyszczególnieniem roli odgrywanej w trakcie tworzenia filmu, nie tylko aktorzy, ale również reżyser, operator kamery itd.).
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieinformowania uczestników o uchybieniach w dokumentacji prowadzących do dyskwalifikacji pracy konkursowej.

I I . Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

PRACA JURY KONKURSU

l . Do oceny złożonych filmów zostanie powołane jury.

 1. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
 2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas Gali Filmowej 10 listopada 2017 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury o godz. 1 1:00.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego zaproszenia na Galę tych uczestników, których filmy zostały nagrodzone bądź wyróżnione (bez przedstawiania wyników obrad Jury).
 3. Uczestnicy, którzy nie otrzymali indywidualnego zaproszenia mogą uczestniczyć w Gali Filmowej po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorom (telefonicznie lub e-mailowo).
 4. Po Gali Filmowej wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi filmami zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Nowy Dwór Gdański.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

ZGODA RODZICA