A A A

OGŁOSZENIE - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla

Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027" w dniach od 24.12.2019 r. do dnia 13.01.2020 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pod adresem: http://bip.miastonowydwor.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.miastonowydwor.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim lub drogą poczty elektronicznej na adres: urzad@miastonowydwor.pl do dnia 13.01.2020 roku. 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2020-2023 Z MOZLIWĄ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2024-2027