A A A

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

ZAPROSZENIE

dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych

 

 

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, jako organ prowadzący w rozumieniu art.4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), działając na podstawie art. 12 ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

 

zaprasza

 

podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański:

 

L.p.

Nazwa jednostki

Adres

Szacunkowa liczba uczniów

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Marzęcinie

ul. Polna 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

185

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kmiecinie

ul. Żuławska 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

207

3.

Szkoła Podstawowa
w Wiercinach

Wierciny 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański

19

4.

Szkoła Podstawowa
w Lubieszewie

Lubieszewo 63, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

ul. Nowodworska 42, 82-100 Nowy Dwór Gdański

85

5.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka

ul. Szkolna 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański,

ul. 3-go Maja 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

624

6.

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Adama Mickiewicza 10, 82-100 Nowy Dwór Gdański

458

7.

Miejskie Przedszkole Nr 4

ul. Tczewska 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański

200

 

 

 1. Zasady realizacji zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami:
 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany poza szkołą, prowadzony przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.
 3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczna nad uczniami zobowiązany jest do wykonywania:
 1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży,
  z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
 1. Opieka stomatologiczna w zakresie wymienionym w pkt 3 lit. a wymaga pisemnej zgody    rodziców i pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2  ustawy z dnia  6  listopada 2008 roku o prawach pacjenta
  i  Rzeczników Praw Pacjenta. Zgoda ta jest wyrażana przed objęciem ucznia opieką.
 2. Profilaktyczna opieka stomatologiczna, o  której mowa w pkt 3 lit. b jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
 3. Lekarz dentysta współpracuje z  pielęgniarką środowiska nauczania i  wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej
  i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
 4. Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych.

 

 1. Informacje ogólne:
 1. Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie możliwości korzystania z usług lekarza stomatologa przez dzieci i młodzież szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.
 2. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji winien spełniać następujące wymagania:
 1. prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,
 2. posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla miejsca siedziby zakładu albo miejsca zamieszkania (gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą),
 3. posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym niniejszym zaproszeniem,
 4. zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.
 1. W przypadku złożenia aplikacji przez podmiot leczniczy, spełniający zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte pomiędzy organem gminy prowadzącym szkołę porozumienie, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń.
 2. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.
 3. Okres realizacji zadania zostanie ustalony przez Strony porozumienia z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Za ważne powody Strony uznają:
 1. nieuzyskanie przez Lekarza kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
 2. zaprzestanie finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne organy,
 3. wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 4. utratę możliwości wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa,
 5. inne okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu porozumienia.
 1. Gmina Nowy Dwór Gdański przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański do dnia 30 września 2019 roku do godziny 15:30.

FORMULARZ - OFERTA - KLIKNIJ