A A A

PRZETARG NA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Ogłoszono przetarg na pełenienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa ul. Lawendowej i Fiołkowej w Nowym Dworze Gdańskim –ETAP III ul. Lawendowa.

Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Lawendowej
  i Fiołkowej w Nowym Dworze Gdańskim – etap III ul. Lawendowa”.
 2. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, który określa zakres i sposób wykonania robót, dostępnym na stronie www.bip.miastnowydwor.pl zakładka „Przetargi ogłoszone przez UM” – „Budowa ul. Lawendowej i Fiołkowej w Nowym Dworze Gdańskim – etap III ul. Lawendowa”.
 3. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarzadzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:
 4. organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji,
 5. reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 6. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
  i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 7. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,
 8. opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania,
 9. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
  i przekazywanie ich do użytkowania,
 10. udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
 11. potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
 12. wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 13. żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych
  w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 14. kontrola terminowości wykonywania robót,
 15. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
  w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
 16. dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających  niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy,
 17. zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin)
  o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
 18. udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy,
 19. udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad. Narady odbywać się będą raz
  w tygodniu przy udziale inspektorów nadzoru wszystkich branż,
 20. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
 21. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego,
 22. zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
 23. dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę,
 24. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w sekretariacie (pokój nr 19) do dnia 07.07.2017 r., do godziny 9:00

Więcej na http://www.bip.miastonowydwor.pl/index.php?app=przetargi&nid=9574&y=0&status=1

Ogłoszono przetarg na Budowę ul. Lawendowej i Fiołkowej w Nowym Dworze Gdańskim –ETAP III ul. Lawendowa. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na :

 • budowie nawierzchni jezdni, jako ciągów pieszo-jezdnych z krawężnikami (bez kostki betonowej),
 • budowie zjazdów indywidualnych z obrzeżami, krawężnikami (bez kostki betonowej),
 • wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S6 do studni S10 wraz
  z wpustami Wp3, Wp4, Wp5,Wp6,Wp.7,Wp8,
 • przebudowie kolizji z infrastrukturą podziemną,
 • pozostałych, wynikających z dokumentacji projektowej.

 

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w maksymalnym terminie do  29 września 2017r.

Krótszy termin wykonania zamówienia będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w pkt XIII niniejszej SIWZ.

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w sekretariacie (pokój nr 19) do dnia 07.07.2017 r., do godziny 9:00