A A A

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania proekologicznego:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(oczyszczalnie z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym)

Wnioski składać mogą: wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, mające tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański

Zasady finansowania zadania:

 1. Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (oczyszczalnie z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym) na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej, gdzie Gmina nie planuje budowy w terminie 1 roku od zgłoszenia przez inwestora zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zlokalizowanych w odległości nie mniejszej jak  100 m od miejsca, w którym podłączenie byłoby możliwe, co wynika z projektów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Dotacja nie będzie przyznawana na budowę oczyszczalni
  z drenażem rozsączającym.
 • Ustala się dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zakupu i montażu urządzenia,
  nie więcej niż 3.000,00 zł (trzy tysiące zł) do pojedynczej oczyszczalni ścieków.
 • W przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków (dla kilku budynków mieszkalnych) dofinansowanie wynosi 50% kosztów budowy oczyszczalni grupowej, nie więcej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).
 1. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.
 2. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnych wniosków na drukach dostępnych na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie Urzędu pok. nr 7.
 3. Kosztami kwalifikowanymi poszczególnych zadań są wydatki poniesione po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
 4. Realizacja zadania nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

 

Termin składania wniosków: do 6 lipca 2018 r., do godz. 15:30, Sekretariat Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, Wejhera 3, pok. nr 19
. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków. Pula środków przeznaczona
z budżetu gminy na realizację zadania  wynosi 15.448,00 zł.

Szczegółowe zasady finansowania znaleźć można w  Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych. Regulamin oraz niezbędne formularze dostępne
są na stronie www.miastonowydwor.pl  - BIP zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA / Środowisko / Dotacje celowe na zadania proekologiczne  lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 7. Kontakt telefoniczny 556257777.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku
do Urzędu.

http://bip.miastonowydwor.pl/?cid=304

UMOWA - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

WNIOSEK - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ