A A A

SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29 SIERPNIA

INFORMACJA

Na  29.08.2019 roku zwołana została XV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3.               Początek - godzina 10.00.

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052.
 7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiercinach.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunkami przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci
  i Młodzieży.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.
 13. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.
 15. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli z budżetu gminy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 17. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 18. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021.
 19. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020.
 20. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 21. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
  o kandydacie na ławnika.
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 23. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
 24. Sprawy różne.  

 

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

 

KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ, BUDŻETU I ROLNICTWA

26.08.2019 roku, godzina 10.00 poniedziałek

KOMISJA OŚWIATY I SPRAW OBYWATELSKICH

27.08.2019 roku, godzina 10.00 wtorek

KOMISJA REWIZYJNA

27.08.2019 roku, godzina 15.00 wtorek