A A A

STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.)

1. Stypendia szkolne przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku  życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
   i dla dorosłych do czasu uko
  ńczenia realizacji obowiązku nauki,

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:

-   uczniom klas zerowych,   

 •  -  uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański,
 • - uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy      o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej              z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
 • gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie.

UWAGA od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium  dochodowego na 528,00 zł netto na osobę       w rodzinie.

 1. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stypendium szkolne udziela się w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą,

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

 • zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego;

3)  W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(bilety miesięczne, wyżywienie).

4. Stypendium szkole w formie przewidzianej w pkt 3 podpunkt 1-3 udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty.

5. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

6. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny  może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba           w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież  w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

2. Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, pokój nr 1,       w szkołach oraz na stronie: www.miastonowydwor.pl

3. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, pokój nr 1 oraz w sekretariatach szkół (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie i Szkoła Podstawowa w Wiercinach).

4. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie.

5. Termin składania wniosków : od 1 września 2018 do 15 września 2018 r. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami według katalogu wydatków kwalifikowanych (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendia szkolne będą wypłacane w gotówce na podstawie listy wypłat w kasie Urzędu Miejskiego                 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 lub przelewem  lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu         w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia i oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, w tym:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;
 2. w przypadku osób bezrobotnych:
 1. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania),
 2. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy poza Nowym Dworem Gdańskim - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania),
 3. nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie o braku zatrudnienia;
 1. informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
 1. wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym lub ugoda zawarta przed mediatorem,
 2. w przypadku alimentów zasądzonych, lecz nie otrzymywanych – zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji,
 3. w przypadku braku wyroku w sprawie alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu
  i otrzymaniu (lub nie) alimentów;
 1. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego określające formę opodatkowania (obligatoryjnie),
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego dokumentujące dochody za rok poprzedni,
 3. oświadczenie o ilości miesięcy w poprzednim roku, w których działalność była prowadzona,
 4. potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. potwierdzenie opłacenia składek ZUS,
 6. w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt;
 1. urzędowe potwierdzenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 2. pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto.
 3. w przypadku osób i rodzin, korzystających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański ze świadczeń rodzinnych, pomocy udzielanej osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz pomocy mieszkaniowej, składając wniosek o przyznanie stypendium szkolnego przedkłada się zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych z tych tytułów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

3.  Katalog wydatków kwalifikowanych.

 

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego z siedzibą             w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański;
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim jest Pan Krzysztof Pukaczewski, kontakt: adres e-mail pukaczewski@hotmail.com  ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.  
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzaniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 14.67).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku wynikającego z ww. przepisu prawa.

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANY - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

WNIOSEK STYPENDIA - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

WNIOSEK ZASIŁEK SZKOLNY - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ