A A A

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Za nami XV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Czym zajmowali się Radni? 
Porządek obrad:

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2052.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiercinach.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunkami przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli z budżetu gminy dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021.

Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020.

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydacie na ławnika.

Pełna treść projektów uchwał znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.miastonowydwor.pl).

NAGRANIE Z SESJI - KLIKNIJ 

Fot. Krystian Falk