A A A

Dowody osobiste

 

 

Nowe dowody osobiste

z warstwą elektroniczną

 będą wydawane już od marca 2019 roku.

 

 

Do czego będzie służył i jak będzie wyglądał e-dowód z warstwą elektroniczną?

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą z zewnątrz podobne do obecnych, wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone  w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu, będzie się odbywało przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

 

Co się zmieni we wniosku o wydanie dowodu osobistego?

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego zostaną wprowadzone nowe powody ubiegania się o wymianę dokumentu: Upływ terminu zawieszenia dowodu; Wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej; Brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego; Brak w warstwie elektronicznej certyfikatu identyfikacj i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego.

 

Dodatkowo wniosek będzie zawierał nową część dotyczącą certyfikatu podpisu osobistego. Wnioskodawca będzie musiał zaznaczyć zgodę, jeżeli chce, żeby w warstwie elektronicznej dowodu znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Dotyczy to osób, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Dla dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun prawny zaznacza checkbox, jeśli chce, żeby w dowodzie podopiecznego znalazł się certyfikat podpisu, jednak będzie on ważny dopiero w dniu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Certyfikat ten pozwoli na elektroniczne załatwianie spraw urzędowych, przy jego użyciu będzie można składać podpis osobisty.

 

Jeżeli posiadacz ważnego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się nowym dowodem z warstwą elektroniczną, to będzie mógł go bezpłatnie wymienić przed upływem terminu ważności dotychczasowego dokumentu.

 

Jakie będą wymagane zdjęcia do e-dowodu?

Zdjęcie do dowodu z warstwą elektroniczną będzie dołączane tak jak do tej pory. Załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,   z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,   z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Ponadto informujemy, że do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa powyżej.

 

Jakie certyfikaty znajdą się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego?

W warstwie elektronicznej nowego e-dowodu znajdą się następujące certyfikaty:

- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – będzie służył do elektronicznego poświadczenia danych posiadacza dowodu, znajdzie się w każdym dowodzie osobistym    z warstwą elektroniczną osoby, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dla osób poniżej 13 roku życia i dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie ten certyfikat nie będzie umieszczany w warstwie elektronicznej dowodu);

 

- certyfikat podpisu osobistego – jeżeli wnioskodawca zaznaczy we wniosku chęć posiadania tego certyfikatu, to w warstwie elektronicznej znajdzie się certyfikat podpisu osobistego; daje on możliwość do elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia podpisu elektronicznego w dokumencie, podpis ten zarazem potwierdzi dane tego posiadacza, a dokument podpisany będzie miał moc prawną jak podpisany własnoręcznie w stosunku do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów – jeśli obie strony się na to zgodzą; certyfikat ten mogą mieć osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (przykładowo, jeśli rodzic lub opiekun prawny zaznaczy we wniosku o dowód dla osoby niepełnoletniej, powyżej 13 roku życia, że chce mieć w dokumencie certyfikat podpisu osobistego, to certyfikat ten będzie ważny od dnia uzyskania pełnoletności przez posiadacza dowodu);

 

- certyfikat potwierdzenia obecności – będzie zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego każdej osoby. Ten certyfikat to elektroniczne poświadczenie, które posiadacz dowodu osobistego będzie wykorzystywał do potwierdzenia swojej obecności   w określonym czasie i miejscu, potwierdzając e-dowodem swoje dane;

 

- przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zamieszczenie w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, wraz z danymi

korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.

 

Co to jest identyfikacja, a co uwierzytelnienie?

Identyfikacja elektroniczna osoby, oznacza proces używania swoich danych w postaci elektronicznej. Nowy dowód będzie takim środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, że będzie mógł być wykorzystywany do zidentyfikowania posiadacza e-dowodu w systemach teleinformatycznych, w celu uzyskania dostępu do usług na wybranej platformie, (będzie to jednoznaczne z potwierdzeniem tożsamości  i wiarygodności danych obywatela).

 

Uwierzytelnienie to proces elektroniczny, który umożliwia elektroniczne potwierdzenie danych osoby fizycznej lub prawnej, lub potwierdzenie i zidentyfikowanie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

 

Czym jest Podpis zaufany i Podpis osobisty?

Podpis zaufany - to elektroniczny podpis, w którym jest zawarty zestaw danych z profilu zaufanego lub profilu osobistego, obejmujący imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Jeżeli obywatel chce złożyć podpis zaufany przy użyciu dowodu osobistego, musi włożyć dowód osobisty z warstwą elektroniczną do czytnika, lub położyć na czytniku, poczekać na nawiązanie połączenia i wprowadzić na klawiaturze 4-cyfrowy kod PIN (PIN1), który został ustalony w urzędzie podczas odbioru dowodu osobistego, lub jeśli obywatel chce skorzystać z możliwości złożenia podpisu przy użyciu profilu zaufanego, to w tym przypadku musi podać swój identyfikator użytkownika, hasło i kod SMS wysłany na numer telefonu lub podać dane logowania w bankowości elektronicznej swojego banku.

 

Podpis osobisty – to elektroniczny podpis, w którym jest zestaw danych, obejmujący imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Powyższy zestaw danych znajduje się w dowodzie osobistym, a ich autentyczność potwierdzana jest za pomocą certyfikatu podpisu osobistego zamieszczonego w warstwie elektronicznej dowodu podczas składania podpisu.

Aby złożyć podpis osobisty, należy włożyć dowód osobisty z warstwą elektroniczną do czytnika lub położyć go na czytniku i wprowadzić na klawiaturze 6-cyfrowy kod PIN (PIN2), który został ustalony w urzędzie podczas odbioru dowodu osobistego. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w dowodzie osobistym, wnioskodawca musiał zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania wniosku o dowód z warstwą elektroniczną. Podpis osobisty to rozwiązanie analogiczne do używanego zarówno         w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny.

Będzie mógł być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Każdy dokument elektroniczny, który zostanie wysłany do urzędu, będzie można podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego.

Po co obywatelowi dwa kody PIN i jak je ustawić?

 

- PIN1 (4-cyfrowy) – to kod do uwierzytelnienia i zidentyfikowania posiadacza e-dowodu  w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online, jego podanie jest konieczne do złożenia podpisu zaufanego.

 

- PIN2 (6-cyfrowy) – to kod do złożenia podpisu osobistego, obywatel aktywuje go   w przypadku, gdy podczas składania wniosku o dowód zaznaczył opcję, że chce posiadać certyfikat podpisu osobistego.

 

Pierwsze ustalanie tych kodów będzie się odbywało w organie gminy podczas odbioru dowodu, albo później w dowolnym urzędzie gminy osobiście przez posiadacza dowodu osobistego. Nie ma obowiązku nadawania kodów PIN przy odbiorze, można to zrobić później w dowolnym urzędzie gminy. Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z powyższych funkcjonalności, będą mogły zrezygnować     z ich aktywacji i nie będą musiały ustalać żadnych kodów. Można będzie aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN a zrezygnować z aktywowania drugiego. Potem w dowolnym momencie można będzie przyjść do urzędu i aktywować ten drugi certyfikat    i do niego ustalić kod PIN. Ustalenie tych kodów będzie się odbywało po wydaniu obywatelowi dowodu osobistego, po przejściu do funkcjonalności związanych z warstwą elektroniczną.

 

Co zrobić, gdy obywatel zapomni swoje numery PIN i je zablokuje?

Podczas odbioru dowodu osobistego posiadacz otrzyma kopertę z kodem PUK, za pomocą którego będzie mógł odblokować możliwość korzystania z funkcjonalności          e-dowodu w przypadku utraty czy zablokowania kodów PIN1 lub PIN2. Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2, funkcjonalność odpowiednio profilu osobistego lub podpisu osobistego zostaje zablokowana, wtedy będzie trzeba za pomocą kodu PUK odblokować powyższe funkcjonalności poprzez ustalenie nowych kodów PIN1 lub/i PIN2. Odblokowanie kodów PIN i certyfikatów będzie możliwe również w urzędzie.

Jeżeli posiadacz e-dowodu nie odebrał kodu PUK jest on przechowywany w kopercie dowodowej w urzędzie. Posiadacz e-dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu, który wydał e-dowód, i odebrać swój kod PUK.

 

Co zrobić, gdy obywatel zgubi i zapomni swój kod PUK?

W przypadku, gdy obywatel zgubi i zapomni swój kod PUK, który jest niezbędny do odblokowania certyfikatów, będzie mógł odblokować funkcjonalności e-dowodu (zmienić kody PIN) w organie gminy.

Jednak po zablokowaniu danego certyfikatu i po zablokowaniu kodu PUK poprzez trzykrotne błędne wpisanie go, certyfikat ten zostanie trwale zablokowany i nie będzie możliwości korzystania z niego. Obywatel będzie mógł, korzystać z drugiego certyfikatu     o ile pamięta do niego kod PIN. Certyfikat potwierdzania obecności, niewymagający PIN, będzie nadal aktywny. Warstwa graficzna pozostanie ważna. W przypadku, gdy obywatel będzie chciał jednak korzystać z trwale zablokowanego certyfikatu, konieczna będzie wymiana e-dowodu.

Jeżeli obywatel aktywował tylko jeden certyfikat, a drugiego nie, to w sytuacji, gdy zablokuje ten aktywowany a następnie zablokuje PUK, to aktywacja drugiego certyfikatu nie będzie już możliwa.

 

Co to jest numer CAN?

Numer CAN – to zamieszczony w warstwie graficznej dowodu numer dostępowy w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Aby urządzenie lub system teleinformatyczny mogły mieć dostęp do danych w warstwie elektronicznej dowodu, obywatel musi wpisać na czytniku numer CAN lub numer ten musi zostać odczytany przy użyciu czytnika kodów kreskowych. Bez podania numeru CAN nie będzie możliwe użycie funkcjonalności elektronicznych dowodu. Wiarygodność nawiązania komunikacji potwierdzana będzie każdorazowo numerem dostępowym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych.

 

Czy e-dowód jest bezpieczny?

Użycie funkcjonalności elektronicznych dowodu osobistego będzie wymagało włożenia dokumentu do czytnika lub przyłożenia do czytnika i wpisania numeru dostępowego CAN. Numer ten będzie zamieszczony w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci        6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego, zatem będzie możliwość odczytania numeru CAN przy pomocy czytnika kodu kreskowego. Wiarygodność nawiązania komunikacji będzie każdorazowo potwierdzana numerem identyfikacyjnym CAN, co uniemożliwi nieautoryzowane odczytanie danych przez osoby niepowołane. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego wymaga podania odpowiednio kodu PIN1 lub PIN2, które osobiście nadaje posiadacz dowodu osobistego i nie powinien nikomu ich ujawniać. Używanie e-dowodu będzie więc w pełni bezpieczne.

 

 

Czy każdy będzie miał podpis osobisty w e-dowodzie?

Certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w dowodzie osobistym osoby, która wyrazi na to zgodę składając wniosek o dowód osobisty. Osoba, która nie wyraziła takiej zgody i w przyszłości dojdzie do przekonania, że podpis osobisty jest jej potrzebny, będzie mogła wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dla osoby powyżej 13 roku życia, certyfikat podpisu osobistego będzie zamieszczany w przypadku, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby wyrazi na to zgodę na formularzu wniosku o dowód osobisty. Zamieszczony w warstwie elektronicznej certyfikat podpisu osobistego, uzyska ważność dopiero w dniu uzyskania pełnoletności przez posiadacza dowodu. Od tego dnia obywatel będzie miał możliwość aktywowania certyfikatu poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN2 w urzędzie gminy. Czyli z podpisu osobistego w e-dowodzie mogą korzystać wyłącznie osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Co zrobić, gdy obywatel zgubi dowód, ale myśli, że jeszcze go znajdzie?

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów.

W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym, obywatel będzie mógł zgłosić za pomocą dedykowanych formularzy prośbę zawieszenia certyfikatów  w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, bez konieczności unieważniania dowodu. Obywatel będzie miał możliwość dokonania takiego zgłoszenia osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Status dowodu i warstwy elektronicznej zmieni się w systemie na ”ZAWIESZONY”. Czynności dokonane w okresie zawieszenia lub unieważnienia tych certyfikatów nie będą miały skutków prawnych.

Obywatel będzie miał 14 dni na wysłanie elektronicznego zgłoszenia lub poinformowanie urzędu osobiście o ewentualnym odnalezieniu swego dokumentu i o cofnięciu zawieszenia certyfikatów i e-dowodu, jeśli tego nie zrobi, to po upływie 14 dni zawieszony dowód osobisty automatycznie zostanie UNIEWAŻNIONY bez możliwości zmiany tego w systemie.

Obywatel będzie mógł wysłać elektroniczne zgłoszenie zawieszenia e-dowodu jak  i elektroniczne zgłoszenie cofnięcia zawieszenia swojego e-dowodu. W tym przypadku zawieszenie nastąpi natychmiast po podpisaniu zgłoszenia i wysłaniu do urzędu, bez udziału urzędnika. Druga usługa dedykowana będzie zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia e-dowodu w imieniu innej osoby. Wymagane będzie zarówno uwierzytelnienie do usługi jak i podpisanie zgłoszenia podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym oraz dołączenie dokumentu upoważniającego wnioskodawcę do dokonania tej czynności. Dodatkowo zgłoszenie musi zostać zaadresowane do organu gminy, który wydał e-dowód. W tym przypadku zawieszenie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez urzędnika.

 

Co się zmieni w przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego?

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia e-dowodu będzie możliwe jak do tej pory w urzędzie gminy czy w konsulacie.

Obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia własnego dowodu osobistego przy użyciu dedykowanej do tego usługi elektronicznej. W sytuacji, gdy obywatel wyśle zgłoszenie utraty lub uszkodzenia własnego dowodu, system automatycznie unieważni dowód bez udziału urzędnika,  a więc również w dni wolne od pracy. Dowód osobisty zostanie unieważniony razem z warstwą elektroniczną, co skutkuje koniecznością złożenia nowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. System automatycznie wygeneruje i wyśle na skrzynkę e-PUAP obywatela zaświadczenie              o utracie dowodu.

Dodatkowo obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, w imieniu dziecka lub podopiecznego, przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej. Należy pamiętać, że zgłoszenie elektroniczne o utracie lub uszkodzeniu, składane w imieniu dziecka lub podopiecznego musi zostać zaadresowane do wystawcy dowodu. Takie zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez urzędnika w godzinach pracy urzędu, a w przypadku pozytywnej weryfikacji, dowód zostanie unieważniony z datą przesłania zgłoszenia. Obywatel będzie mógł zadeklarować chęć otrzymania zaświadczenia o utracie dowodu oraz formę i miejsce jego odbioru.

Unieważnienie dowodu, gdy zostanie przekazany do urzędu przez osoby trzecie, pozostaje bez zmian.

 

Co ma zrobić obywatel, gdy zostaną mu ukradzione dokumenty?

Zgłoszenie zagubienia lub kradzieży e-dowodu będzie możliwe jak do tej pory w urzędzie gminy czy w konsulacie. Procedura unieważnienia dowodu przebiega jak do tej pory. Zgłoszenia będzie można dokonać również drogą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dedykowane usługi – zostało to opisane w poprzednim pytaniu. Jeśli obywatel zgłosi kradzież dokumentów na policję, nie będzie musiał oddzielnie powiadamiać o tym organu gminy. Informacja o zgłoszeniu kradzieży dowodu zostanie przesłana do organu gminy,      a system na tej podstawie unieważni dokument.

 

Co się zmieni podczas odbioru dowodu osobistego przez obywatela?

Podczas odbioru dowodu z warstwą elektroniczną obywatel otrzyma formularz odbioru dowodu do podpisu oraz posiadacz dowodu otrzyma kopertę z kodem PUK                    (o zastosowaniu podobnym do tego w telefonie komórkowym). Aby można było korzystać      z nowych funkcji e-dowodu, posiadacz dowodu będzie musiał ustawić w urzędzie swoje własne kody zabezpieczające. Kod 4-cyfrowy (PIN1) do profilu osobistego i kod   6-cyfrowy (PIN2) do podpisu osobistego. Ustalenie tych kodów (w podobny sposób do tego, które znamy przy ustalaniu kodów przy kartach do bankomatów) odbędzie się - zgodnie z decyzją posiadacza dowodu - w urzędzie przy odbiorze dowodu, albo później    w dowolnym momencie, w tym lub innym urzędzie gminy. Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z nowych funkcjonalności profilu osobistego lub podpisu osobistego, nie będą musiały ich używać, ani aktywować certyfikatów, zachowując jednocześnie możliwość ich uruchomienia w okresie ważności dokumentu. Obywatel nie będzie musiał odebrać kodu PUK, koperta z tym kodem zostanie włożona do koperty dowodowej w urzędzie gminy. Posiadacz e-dowodu może w każdej chwili zgłosić się do urzędu i odebrać swój kod PUK.

 

Pamiętaj!! Odebrać kopertę z kodem PUK oraz ustawić kody PIN może tylko   i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego.

W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany swoich kodów PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności. Aplikacja do zarządzania numerami PIN w e-dowodzie zostanie udostępniona do pobrania na stronie internetowej MSWiA. W przypadku, gdy posiadacz dowodu zapomni swoje numery PIN i po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, będzie musiał wpisać kod odblokowujący PUK, i ponownie ustawić nowy kod PIN żeby móc korzystać z dostępnych funkcjonalności e-dowodu.

Jeżeli obywatel wprowadzi trzy razy błędnie kod PUK, przy samodzielnej próbie odblokowania certyfikatu, zostanie on całkowicie zablokowany.

 

Jak będzie wyglądał e-dowód i kiedy go wymienić?

Nowe dowody będą zewnętrznie bardzo podobne do obecnych blankietów, warstwa elektroniczna będzie zawierała dane do identyfikacji i potwierdzenia tożsamości osoby, które są zamieszczone w widocznej warstwie graficznej,  w tym zdjęcie biometryczne. Jest jeden wzór dowodu dla wszystkich obywateli. Jego szczegóły zostaną ogłoszone   w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się od marca 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Ten proces wymiany nie dotyczy jednak dowodów wydanych bez określonej daty ważności (bezterminowych). Natomiast każdy posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić bezpłatnie, jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

 

Co to oznacza, że e-dowód stanie się środkiem identyfikacji elektronicznej?

Dowód osobisty będzie wykorzystywany jako środek identyfikacji elektronicznej o nazwie profil osobisty. Oznacza to, że będzie służył do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu   w systemach teleinformatycznych w celu realizacji usług online. E-dowód zapewni możliwość logowania do portali internetowych administracji publicznej, które umożliwiają uwierzytelnienie przez Węzeł Krajowy i korzystać z dostępnych tam usług. Planowane jest, że na dzień wdrożenia e-dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu https://obywatel.gov.pl oraz do platformy e-PUAP. Profil osobisty będzie zamieszczany      w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej, jak również każdej mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby od 13 roku życia). Pełnienie przez e-dowód funkcji środka identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji Europejskiej pozwoli dodatkowo na jego wykorzystanie w administracji Unii Europejskiej. Dzięki temu obywatel Polski posiadający e-dowód będzie mógł bez przeszkód kontaktować się z europejską administracją.

 

Jak będzie można wykorzystać e-dowód w świadczeniach medycznych?

Planowane jest że posiadacz dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie miał możliwość elektronicznego potwierdzenia obecności w placówce medycznej podczas korzystania z określonego świadczenia. Certyfikat potwierdzenia obecności nie wymaga kodu PIN i będzie dostępny w e-dowodzie każdej osoby, natomiast potwierdzenie obecności w placówkach medycznych będzie wymagało nawiązania połączenia                  z systemem poprzez czytnik i wprowadzenie numeru CAN.

 

Gdzie znajdę więcej informacji o planowanych zmianach dotyczących e-dowodu?

Najważniejsze informacje dotyczące dowodu z warstwą elektroniczną będą znajdowały się na stronie www.edowod.gov.pl.

 

 

Czym jest i do czego uprawnia dowód osobisty

Dowód osobisty to dokument:

 • stwierdzający tożsamość osoby

 • poświadczający obywatelstwo polskie

 • uprawniający do przekraczania granic państw:

a) członkowskich Unii Europejskiej

b) wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej

c) niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Wydanie dowodu osobistego to czynność materialno – techniczna organu gminy, mająca na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby uprawnionej lub zobowiązanej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie, brak trybu odwoławczego.

Wzór DOWODU OSOBISTEGO

Obowiązek / prawo posiadania dowodu osobistego

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

Obywate polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Termin ważności dowodu osobistego

 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania

 • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu

 • osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

 

Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym

Zgodnie z art. 12 ustawy w nowym dowodzie osobistym zamieszcza się następujące informacje:

 • dane dotyczące osoby:

a) nazwisko

b) imię (imiona)

c) nazwisko rodowe

d) imiona rodziców

e) datę i miejsce urodzenia

f) płeć

g) wizerunek twarzy

h) numer PESEL

i) obywatelstwo

 • dane dotyczące dowodu osobistego:

a) serię i numer dowodu osobistego

b) datę wydania

c) datę ważności

d) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty

W dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania jego posiadacza, ani jego podpisu.

Zrezygnowano również z umieszczania danych dotyczących wzrostu i koloru oczu posiadacza dowodu osobistego.

 

Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:

 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,

 • jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,

 • opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,

 • kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła 5 roku życia.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Uwaga: w przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy.

 

Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego

 • co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego

 • niezwłocznie- w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza albo utraty, lub takiego uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej

Dowody osobiste są wydawane przez organy gmin, zgodnie z art. 8 ustawy o dowodach osobistych.

Wzór WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci papierowej

Wzór wypełnionego WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci papierowej

Pouczenie:

Wzór formularza przeznaczony jest do wypełniania komputerowego i umożliwia zapis do pliku PDF oraz jego wydrukowanie. Formularz ten nie jest przeznaczony do składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w drodze elektronicznej.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej

 • należy złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy wypełniony i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę formularz WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO albo podpisany przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularz, wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL,

 • w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadamia o tym fakcie organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu zamieszkania tej osoby (zob. punkt osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego),

 • w przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu wniosku, pracownik organu gminy zamieści adnotację o przyczynie braku podpisu.

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć:

 • aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów,

 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),

 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej

Dowody osobiste są wydawane przez organy gmin, zgodnie z art. 8 ustawy o dowodach osobistych

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy złożyć w siedzibie dowolnej gminy wypełniony formularz WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO w postaci elektronicznej, należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Pouczenie:

 1. UWAGA!!! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP (loginu i hasła) które służą do zalogowania się na stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.

 3. Instrukcja założenia konta na tej platformie znajduje się na stronie www.ePUAP.gov.pl.

 4. W celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego na stronie ePUAP2 należy odszukać Katalogu spraw/ Sprawy obywatelskie usługę o nazwie Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego, następnie zalogować się na portal ePUAP2, wypełnić znajdujący się tam Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i przesłać go do organu dowolnej gminy.

 5. Administratorem strony internetowej ePUAP2 jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej należy dołączyć:

 • plik zawierający aktualną fotografię osoby spełniającą wymogi zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB,

 • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • w przypadku osoby osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku można załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z odwzorowaniem cyfrowym orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),

 • w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z odwzorowaniem cyfrowym zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć przy odbiorze dowodu osobistego.

 

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.

Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator,

 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator,

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.

Uwaga: odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego

Uwaga:

 • jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieści adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego,

 • osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata,

 • przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. O cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, oraz z 2014 r. Poz. 463) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. O udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2012 r. Poz. 680 oraz z 2013 r. Poz. 1650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144 poz. 1043, z późn.zm.) jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Wzór FORMULARZA ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

 

Termin załatwienia sprawy przez organ

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

 

Obowiązek wymiany dowodu osobistego

O wydanie nowego dowodu osobistego należy wystąpić w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego,

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego dokument,

 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

 

Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sposób postępowania w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony FORMULARZ UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO.

Wzór FORMULARZA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO, składanego w postaci papierowej

Wzór FORMULARZA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO składanego w postaci papierowej

Wzór wypełnionego FORMULARZA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO, w postaci papierowej

Poza sposobem wskazanym powyżej,utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić w organie gminy, który wydał dowód osobisty, w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP za pomocą FORMULARZA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO, w postaci elektronicznej.

Pouczenie:

 1. UWAGA!!! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło  na platformie ePUAP2 www.epuap.gov.pl centralną usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze zgłoszeniem utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

 2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP2 (loginu i hasła) które służą do zalogowania się na stronie oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.

 3. Instrukcja założenia konta na tej platformie znajduje się na stronie www.ePUAP.gov.pl.

 4. W celu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na stronie ePUAP należy odszukać w Katalogu spraw/ Sprawy obywatelskie usługę o nazwie Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, następnie zalogować się na portal ePUAP2, wypełnić znajdujący się tam Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobisteg i przesłać go do organu dowolnej gminy.

 5. Administratorem strony internetowej ePUAP2 jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl.

 

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można również zgłosić w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu – w przypadku dokonywania tego zgłoszenia w placówce konsularnej.

Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego tych osób.

Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej

 • na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Wzór ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO

 

Postępowanie w przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:

 • organowi dowolnej gminy,

 • Policj,

 • innemu organowi administracji publicznej,

 • placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego.

 

Tryb postępowania, w przypadku wydania dowodu osobistego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

 • Postępowanie administracyjne – stwierdzenie w drodze decyzji nieważności dowodu osobistego, wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

 • Decyzja jest wydawana przez organ gminy i posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

 • Odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność dowodu osobistego należy wnieść do miejscowo właściwego wojewody, za pośrednictwem organu I instancji, w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu I instancji .

 • Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

 

Odmowa wydania dowodu osobistego

 • Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach:

- fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów, określonych w art.29 ustawy o dowodach osobistych,

lub

- wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy,

 • Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności,

 • Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego należy wnieść do miejscowo właściwego wojewody, za pośrednictwem organu I instancji, w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu I instancji .

 

Opłaty

Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie

 

Przykłady wypełnionych formularzy z zakresu dowodów osobistych