A A A

Sprawy Urzędowe

Wykaz referatów i spraw, które w nich załatwisz wraz z potrzebnymi dokumentami
 

Referat Administracji i Spraw Społecznych 

Zaświadczenie o dochodach z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie o wielkości hektarów przeliczeniowych KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie o kwocie produkcji mleka KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w planie zagospodarowania przestrzennego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie o wielkości rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych  KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w: indywidualnym gospodarstwie rolnym / zlikwidowanym zakładzie pracy KARTA INFORMACYJNA  

 

Przyznawanie stypendiów szkolnych                                                                                                                                                                     KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Przyznawanie zasiłków szkolnych KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Dodatek energetyczny KARTA INFORMACYJNA  
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej KARTA INFORMACYJNA  
Zorganizowanie imprezy artystyczno - rozrywokowej KARTA INFORMACYJNA  
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych KARTA INFORMACYJNA  
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych KARTA INFORMACYJNA  
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu organizacji przyjęć KARTA INFORMACYJNA  
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

KARTA INFORMACYJNA

 
Wniosek o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Wniosek/zmiana o Udzielenie Licencji na Wykonywanie Transportu Drogowego Taksówka   PODANIE

Referat Infrastruktury i Środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwizięcia                                                                                              KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Umieszczenie reklamy na obiektach i nieruchomościach gminy KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia

KARTA INFORMACYJNA PODANIE

Referat Majątku Komunalnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Umorzenie oraz rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe                                                                             KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wynajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Rozgraniczenie nieruchomości KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   PODANIE
Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub odrębnymi przepisami KARTA INORMACYJNA PODANIE
Scalenie i podział nieruchomości KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Nadanie lub zmiana nazwy ulicy lub placu publicznego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości lub budynkowi KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Nabycie nieruchomości Gminy w drodze przetargu KARTA INFORMACYJNA  
Nabycie nieruchomości Gminy w drodze bezprzetargowej KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności KARTA INFORMACYJNA

PODANIE

Przedłużenie lub zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lub najmu nieruchomości Gminy KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Uzyskanie nieruchomości Gminy w dzierżawe lub najem KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Odszkodowani za grunt związany z jego przeznaczeniem w miejskim planie zagospodarowanie przestrzennego KARTA INFORMACYJNA PODANIE

Uzyskanie zgody do dysponowanie terenem Gminy na cele budowlane

KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wniosek o przyznanie bonifikaty do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub zabudowanej na cele mieszkaniowe KARTA INFORMACYJNA  
Zwrot padatku akcyzowego WNIOSEK ZAŁĄCZNIK

Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie                                                                                                                                                                   KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Ustalenie i odtworzenie treści aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa KARTA INFORMACYJNA PODANIE

Wpisanie treści zagranicznego aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa do Polskich ksiąg Stanu Cywilnego

KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zmiana Nazwiska/Imienia KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wydanie zaświadczenia o możliwości prawnej do zawarci związku małżeńskiego za granicą KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie Stanu Cywilnego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Uzupełnienie treści aktu Stanu Cywilnego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Nadanie dziecku Nazwiska Męża, Matki/Żony, Ojca KARTA INFORMACYJNA  
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa KARTA INFORMACYJNA  
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka KARTA INFORMACYJNA  
Zawieranie związku małżeńskiego KARTA INFORMACYJNA  
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Zameldowanie na pobyt stały KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wymeldowanie z pobytu stałego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zameldowanie na pobyt czasowy KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wymeldowanie z pobytu czasowego KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza RP KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zaświadczenie z Ewidencji Ludności zawierające opisz danych wnioskodawcy KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego decyzją administracyjną KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Udostępnienie danych z Ewidencji Ludności KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Wniosek o nadanie Numeru PESEL KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Karta Dużej Rodziny KARTA INFORMACYJNA PODANIE
Pełnomocnictwo w sprawach meldunkowych   PODANIE 
DOWODY OSOBISTE
Wydanie dowodu osobistego KARTA INFORMACYJNA  PODANIE
Wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobitego KARTA INFORMACYJNA  PODANIE
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym                                                                                                                                                    PODANIE
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym                                                                                                                                                  

PODANIE