A A A
 • Typ nieruchomości

  Niezabudowana
 • Własność

  Własność gminy
 • Powierzchnia

  1 107 m2
 • Lokalizacja

  Nowy Dwór Gdański - Sikorskiego
 • Cena

  100 000,00 PLN

pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 818 o powierzchni 0,1107 ha położonej przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 818 o powierzchni 0,1107 hapołożonej przy ulicy Sikorskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, dla której Sąd Rejonowy w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą KW GD2M/00048585/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański obszar, na którym położona jest działka objęta przetargiem określony jest jako „tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej”. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A. Działkę  sprzedaje   się  na cele  zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym- odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem na czas nieoznaczony służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. Poza tym działka wolna jest od obciążeń
i zobowiązań. Na działce znajduje się budowla w postaci ogrodzenia, w stanie technicznym do rozbiórki oraz dwa słupy energetyczne. Przy południowej i wschodniej granicy działki przebiega podziemna linia energetyczna. W pobliżu działki znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Część północna działki ogrodzona jest częściowo murem, a od strony wschodniej murem oraz betonowymi panelami. Północna  część nieruchomości graniczy z rzeką Tugą. Zgodnie z prawem wodnym właściciela obowiązuje zakaz grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sikorskiego przez działkę nr 817 stanbowiącą własność Gminy Nowy Dwór Gdański.

Cena wywoławcza  100.000,00 zł        Wadium   10.000,00 zł

Do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Każdy uczestnik przetargu musi zaoferować cenę wyższą od wywoławczej, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2019r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu
12 lipca 2019r.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją zarządzenia o zbyciu nieruchomości, treści ogłoszenia o przetargu, warunków i przedmiotu przetargu, stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.).

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym nr 26 8306 0003 0000 8006 2000 0010 tak, aby cała należność była na koncie Urzędu najpóźniej trzy dni przed dniem podpisania umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400.

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego  w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl, http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Nowy Dwór Gdański, 2019-06-07